Bijgebouw 100m2

Published Jun 15, 22
7 min read

Houten Eiken bijgebouw

Zoek je een eiken bijgebouw? Oak Wood Projects ontwerpt uw bijgebouw op maat volgens de oude ambachtelijke technieken. Poolhouses, carports, overdekte terrassen, orangerieën of aanbouwen. Een bijgebouw wordt gebouwd op dezelfde locatie als het hoofdgebouw maar staat niet in directe verbinding met het hoofdgebouw door bijvoorbeeld een opening of deur. Hierin verschilt het bijgebouw met een aanbouw of uitbouw. In dit artikel leg ik je uit wat een bijgebouw is en waarom mensen ervoor kiezen om hem te bouwen.

Onze werkwijze

Oak Wood Projects ontwerpt uw bijgebouw op maat volgens de oude ambachtelijke technieken met de materialen van uw keuze. Eikenhouten (of andere houtsoorten) bijgebouwen, poolhouses, carports, guesthouses of stallingen vormen een ideale aanvulling voor uw tuin. Het plaatsen van losstaande bijgebouwen in de tuin zoals een tuinhuis, serre, schuurtje, poolhouse of garage is vergunningsplichtig. Onder voorwaarden kan een vrijstelling van de vergunningsplicht gelden. Hier vindt u de algemene voorwaarden die in heel Vlaanderen gelden. De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente. Voldoet uw ingreep niet aan de lokaal geldende voorwaarden voor vrijstelling, dan is het aanvragen van een vergunning verplicht. Dit moet uiteraard voorafgaand aan de werken gebeuren.

Algemene regels over vrijstelling en melding (Vlaams niveau)

Vrijstelling

Onder voorwaarden (zie hieronder) geldt in bepaalde gevallen een vrijstelling van de vergunningsplicht voor het optrekken van vrijstaande bijgebouwen in de zij- en/of achtertuin. Het kan hier gaan over een tuinhuis, poolhouse, vrijstaande carport, vrijstaande garage, vrijstaande terrasoverkapping, serre… De vrijstelling van vergunningsplicht geldt enkel als aan een aantal voorwaarden voldaan is:
 • Er geldt een maximum van 40 vierkante meter oppervlakte aan vrijstaande bijgebouwen per woning. Let op: ook reeds bestaande losstaande bijgebouwen worden hierbij meegerekend.
 • Als dit bijgebouw een woonfunctie heeft, is hiervoor altijd een vergunning en de medewerking van een architect verplicht. Dit geldt ook voor als woning gebruikte containers, mini-huisjes en andere constructies, tuinkantoren, ateliers enz. De vrijstelling geldt enkel voor bijgebouwen die in functie staan van bijvoorbeeld tuinonderhoud, tuinontspanning (vb tuinberging, poolhouse, …) of opslag (garage, carport, fietsenstalling, …).
 • De vrijstelling geldt enkel als de losstaande bijgebouwen:
  • een hoogte van 3,5 meter niet overschrijden (dit is de totale hoogte, gemeten tot het hoogste punt van het bijgebouw)
  • volledig binnen een straal van 30 meter van de woning opgetrokken worden
  • in de zijtuin 3 meter van de perceelsgrens blijven
  • in de achtertuin 1 meter van de perceelsgrens blijven of tegen een bestaande scheidingsmuur op de perceelsgrens gebouwd worden zonder de bestaande scheidingsmuur te wijzigen
 • De vrijstelling geldt niet als de losstaande bijgebouwen opgetrokken worden in ruimtelijk kwetsbaar gebied.
 • De algemene checklist "vrijstellingen" bevat nog aanvullende voorwaarden.
 • De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Voorbeeld:

Iemand wil in zijn achtertuin een vrijstaand tuinhuis plaatsen. Momenteel staat er al een serre van 15 m². Het vrijstellingsbesluit maakt het mogelijk om zonder stedenbouwkundige vergunning én zonder melding een tuinhuis te bouwen dat 25m² groot is (want 15 + 25 = 40) en lager dan 3,5 meter, mits aan alle voorwaarden  uit de checklist vrijstellingen voldaan is.

Bijgebouw Met Zwembad

Deze handelingen mogen slechts gemeld worden onder de volgende voorwaarden: - de handelingen zijn niet strijdig met de voorschriften van stedenbouwkundige verordeningen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, plannen van aanleg of verkavelingsvergunningen, of met de uitdrukkelijke voorwaarden van stedenbouwkundige vergunningen, met behoud van de toepassing van de andere regelgeving die van toepassing is; - de handelingen worden niet uitgevoerd op percelen waarop voorlopig of definitief beschermde monumenten aanwezig zijn, in voorlopig of definitief beschermde landschappen, in voorlopig of definitief aangeduide erfgoedlandschappen, in voorlopig of definitief beschermde stads- en dorpsgezichten, of in voorlopig of definitief beschermde archeologische monumenten; - de handelingen worden niet uitgevoerd in een oeverzone, afgebakend in een bekkenbeheersplan of deelbekkenbeheersplan, noch in de 5 meter brede strook, te rekenen vanaf de bovenste rand van het talud van ingedeelde onbevaarbare en bevaarbare waterlopen; - de handelingen worden niet uitgevoerd voor de rooilijn of in een achteruitbouwstrook (bijgebouw engelse stijl).

Wie vult dit formulier in? De melder vult dit formulier in en ondertekent het (houten poolhouse). Is voor de werken een architect nodig (Wet op de bescherming van de titel en van het beroep van architect) dan moet ook de architect dit formulier ondertekenen. Persoonlijke gegevens 1 Vul uw persoonlijke gegevens in.

U bent niet verplicht om het telefoonnummer, adres en rijksregisternummer van u of van andere melders te vermelden. voor- en achternaam Jan Peeters straat en nummer Nieuwstraat 18 postnummer en gemeente 3150 Haacht land België telefoonnummer 016/ adres rijksregisternummer Ondertekent u dit formulier in naam van een firma of organisatie? ja (bijgebouw sandwichpanelen).

handelingen met stabiliteitswerken binnen in hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte gebouwen, waarbij geen vergunningsplichtige functiewijziging wordt doorgevoerd en het aantal woongelegenheden ongewijzigd blijft handelingen met stabiliteitswerken aan zijgevels, achtergevels en daken van hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte gebouwen, waarbij geen vergunningsplichtige functiewijziging wordt doorgevoerd en het aantal woongelegenheden en het fysiek bouwvolume en de bouwoppervlakte ongewijzigd blijven de aanbouw van bijgebouwen, met inbegrip van een carport, waarbij al de volgende voorwaarden vervuld zijn: - er wordt geen vergunningsplichtige functiewijziging doorgevoerd; - het aantal woongelegenheden blijft ongewijzigd; - het betreft een hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte woning; - de totale oppervlakte van de bestaande en de aan te bouwen bijgebouwen bedraagt maximaal 40 vierkante meter; - de gebouwen worden geplaatst in de zijtuin tot op 3 meter van de perceelsgrens of in de achtertuin tot op 2 meter van de perceelsgrens; - als het hoofdgebouw is opgetrokken op of tegen de perceelsgrens, mag het aangebouwde bijgebouw ook opgetrokken worden op of tegen de perceelsgrens, tegen een bestaand aanpalend gebouw, als de bestaande scheidingsmuur niet gewijzigd wordt. bijgebouw veranda.

Gegevens van de architect 5 Vaak is de medewerking van een architect wettelijk vereist. Dit is alvast het geval als uw aanvraag stabiliteitswerken met zich meebrengt, zoals het maken van openingen in dragende muren. De wettelijk vereiste medewerking van een architect wordt geregeld door de wet op de bescherming van de titel en van het beroep van architect.

Op dit formulier is het visum opgenomen van de bevoegde raad van de Orde van Architecten. Dat visum bewijst dat de architect ingeschreven is in een tabel van de Orde van Architecten of in de lijst van stagiairs, en dat hij gerechtigd is het beroep van architect uit te oefenen.

Eiken Bijgebouw Limburg

Dat visum bewijst dat de architect ingeschreven is in een tabel van de Orde van Architecten of in de lijst van stagiairs, en dat hij gerechtigd is het beroep van architect uit te oefenen. Ik voeg bij dit formulier het bewijs van inschrijving in het bijzonder register van de provinciale raad van de Orde van Architecten, vermeld in artikel 8, tweede en derde lid, van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van Architecten - bijgebouw garage.

6 Vul de gegevens in van de architect die het dossier heeft opgemaakt. U bent niet verplicht om zijn telefoonnummer, adres en rijksregisternummer te vermelden. prijs bijgebouw. voor- en achternaam straat en nummer postnummer en gemeente10 land telefoonnummer adres rijksregisternummer 7 Ondertekent de architect dit formulier in naam van een firma of organisatie? ja - bijgebouw tuin regels (houten bijgebouw).

naam ondernemingsnummer.. nee 8 Vul de gegevens in van de architect die toezicht zal uitoefenen op de werkzaamheden. U bent niet verplicht om zijn telefoonnummer, adres en rijksregisternummer te vermelden. Als de architect die toezicht zal uitoefenen, dezelfde is als de architect die het dossier heeft opgemaakt, hoeft u deze vraag niet in te vullen.

De eisen zijn vastgelegd in de energieprestatieregelgeving en hebben tot doel om energiezuinig bouwen of verbouwen te stimuleren. ja nee Bij te voegen bewijsstukken 10 Bij deze melding moet u dezelfde documenten (onder andere bouwplannen) voegen als bij een aanvraag om stedenbouwkundige vergunning. Op de bevoegde dienst van de gemeente waar U de aanvraag indient kunt u een aanstiplijst krijgen, waar U de bijgevoegde documenten kunt op aankruisen.

Ondertekening 11 Vul de onderstaande verklaring in. Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld. datum dag maand jaar dag maand jaar handtekening melder handtekening architect11 Aan wie bezorgt u dit formulier? 12 Bezorg dit formulier met de bijbehorende bewijsstukken aan het gemeentebestuur van de gemeente waar het gebouw ligt.De gemeente kijkt uw dossier niet inhoudelijk na en neemt geen beslissing. U moet zelf nagaan of uw melding aan de wettelijke eisen voldoet. U mag de gemelde handelingen aanvatten vanaf de twintigste dag na de datum van de melding. Ze kunnen niet meer worden aangevat als een periode van twee jaar verstreken is na de datum van de melding (kostprijs eiken bijgebouw).

Telt Overkapping Als Bijgebouw

Die bestanden kunnen bewaard worden bij de gemeente waar u de handelingen meldt, bij de provincie waar de grond ligt waarop de melding betrekking heeft, en bij het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier en kunnen later ook anoniem verwerkt worden voor statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Bijvoorbeeld: - het bouwen van een veranda van x m²; - het bouwen van een openluchtzwembad van y m²; - het aanleggen van een kleine siervijver. Ik vraag een stedenbouwkundige vergunning aan voor Persoonlijke gegevens 2. Vul hieronder uw persoonlijke gegevens in. Indien er meerdere aanvragers zijn, vul dan uiteraard de namen van alle aanvragers in.Ondertekent u deze aanvraag in naam van bijvoorbeeld een firma of organisatie? Zo ja, vul dan hier de naam van de firma of organisatie in. firma of organisatie Vul hieronder het adres in waarop u bereikbaar bent. bijgebouw steen antwerpen. Naar dit adres sturen wij de beslissing. straat en nummer : postnummer en gemeente : telefoonnummer : Gegevens van het goed 5.

Dit is de plaats waar u de werken of handelingen zult uitvoeren. De kadastrale gegevens kunt u terugvinden in uw aankoopakte van het goed, of op het aanslagbiljet van de onroerende voorheffing. Bijvoorbeeld 3 de afdeling, sectie C, nr - hoogte bijgebouw. 123b2. straat en nummer postnummer en gemeente kadastrale gegevens : de afdeling, sectie, nr(s) 6.

Ja, de werken of handelingen waarvoor ik nu een vergunning aanvraag zijn reeds begonnen. Er werd hierover geen proces-verbaal opgesteld. Ja, de werken of handelingen waarvoor ik nu een vergunning aanvraag zijn reeds begonnen - eiken bijgebouw plat dak. Er werd hierover een proces-verbaal opgesteld op.../.../... door... Ja, de werken of handelingen waarvoor ik nu een vergunning aanvraag zijn reeds begonnen.

door... zelf bijgebouw maken.19 Dossierstukken 7. Bij deze aanvraag moet u een aantal documenten voegen. Op de bevoegde dienst van de gemeente waar U de aanvraag indient kunt u een aanstiplijst krijgen, waar U de bijgevoegde documenten kunt op aankruisen. De aldus ingevulde lijst kunt U aan de aanvraag toevoegen. Energieprestatieregelgeving 8. Voor werken waarvoor een aanvraag met een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat, gelden er eisen met betrekking tot de energieprestatie en het binnenklimaat, als deze werken gebeuren aan een gebouw met een beschermd volume groter dan of gelijk aan 3.

Kostprijs Stenen Bijgebouw

Die eisen zijn vastgelegd in de energieprestatieregelgeving en hebben het doel het energiezuinig (ver)bouwen te stimuleren. Kruis aan of er energieprestatie- en binnenklimaateisen gelden voor de aanvraag - renovatie bijgebouw. Ja. Nee. Ondertekening 9. Vul de onderstaande verklaring in. Ik verklaar dat deze gegevens correct zijn. Als er energieprestatie- en binnenklimaateisen gelden, bevestig ik op de hoogte te zijn van de maatregelen die vereist zijn om aan de Vlaamse energieprestatieregelgeving te voldoen.jaar handtekening aanvrager(s) De gegevens die u meedeelt, kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Deze bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag indient, bij de provincie waarin de grond is gelegen waarop de aanvraag betrekking heeft, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de ruimtelijke ordening - container als bijgebouw.

Villabouw realiseren

Zoek je een villabouw?  Is het u droom om een luxe woning te bouwen of landhuis te bouwen en wil je geen genoegen nemen met een standaard woning? Dan is een villa bouwen wellicht iets voor u! Kom eens praten met Architect Gruwez, wij helpen u graag om uw droom te realiseren. Wij kunnen voor u het gehele traject verzorgen van het ontwerp van uw villabouw tot aan de oplevering, het ontwerp is werkelijk maatwerk. Weet u nog niet precies in welke stijl u uw villa wilt laten bouwen, dan hebben wij voor u genoeg keuzemogelijkheden. Samen met u schetsen en bouwen wij uw woning. Op onze website vindt u vele voorbeelden van villa’s die we door de jaren geen in deze bouwstijl hebben ontworpen.

VILLABOUW MODERN- LUXE VILLA BOUWEN

Bij architectenbureau Frank Gruwez kunt u terecht voor elk bouwtraject. Wij luisteren naar uw dromen en wensen en komen met een bouwplan voor uw woning. Dit bouwplan bevat als eerste een voorontwerp met schetsen. U bepaalt wat u wilt en welke materialen u wilt gebruiken. Wij bouwen uw moderne of klassieke villa op maat. Wij werken daarbij op een professionele en gestructureerde manier. Wij bouwen niet alleen uw villa uit, wij houden ook tijdens de villabouw contact met u als opdrachtgever. U wordt zo betrokken bij het hele bouwproces. Wil je graag een moderne villa bouwen? Architectenbureau Gruwez helpt u hierbij! Wij hebben jarenlange ervaring in het ontwerpen van moderne villabouw. Kom eens met ons praten, wij maken een passend ontwerp en u zal merken dat een moderne villa bouwen ook voor u mogelijk wordt. Houten Bijgebouwen realiseren met “Villabouw” is kiezen voor exclusiviteit en duurzaamheid. Wij doen er samen met U alles aan om dit waar te maken. Voor Houten Bijgebouwen bent U voor ons in de samenwerking de sleutel tot weer een tevreden klant. Reeds van in het begin bent U betrokken bij het ontwerp en de plannen. Nadat wij het Houten Bijgebouwen architectenplan hebben ontvangen, starten wij met het visualiseren van uw project. U bent al BINNEN IN UW WONING nog voor ze gebouwd is en nog voor de productie of de werf aanvangt! Met onze 3-dimensionale projectvoorstelling, voorkomen wij teleurstellingen en ontluiken tussen ons en de klant, erg leuke ideeën, DAT is nu net 1 van de meerwaarden die wij U aanbieden en waarom U voor ons gekozen heeft.

Deskundig en comfortabel uw luxe villa laten bouwen

De ervaring en vakmanschap van Architect Gruwez zorgt ervoor dat het het realiseren van een orginele villa van een leien dakje loopt. Ons bureau bouwt via een totaalformule, wat betekend dat wij voor alles zorgen. Het gaat ons om de kwaliteit van de bouw. De diensten en service naar u als klant staan bij ons daarbij centraal. Want er is geen betere reclame voor ons dan een tevreden klant. Onze totaalformule heeft voor u al het voordeel. Wij zijn een architectenbureau dat speciaal  en uniek bouwt, met verschillende exclusieve ontwerpen per jaar zijn we de koploper in Vlaanderen.

Navigation

Home

Latest Posts

Huur Brandblusmaterieel

Published Aug 02, 23
10 min read

Signalisatie Voor Brandbestrijding

Published Aug 01, 23
7 min read

Expert Brandwerende Wanden

Published Aug 01, 23
7 min read